Smørås IL 2019-03-25 14:44:00

Økonomistyring i Smørås IL

LOVER OG REGLER FOR FOTBALLEN

Smørås har som målsetning å tilpasse seg de regler som er fastsatt av NIF. For økonomi er følgende regler foreslått gjeldende:

Lovnorm for idrettslag:
Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019

III. ØKONOMI

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1)       Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2)       Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

a)      Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.

b)      Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 

c)      Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier. 

d)      Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.

e)      Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

(3)       Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

 

§ 12     Budsjett 

(1)       På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2)       Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(3)       Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 

§ 13    Utlån og garanti

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. 

 

ØKONOMISTYRING I SMØRÅS IL

GOD ØKONOMISTYRING

Smørås IL ønsker å ha en god økonomistyring. For klubben betyr dette en sunn økonomisk drift, god internkontroll, å sikre fremtidig drift og danne et god fundament for strategiarbeidet.

Sunn økonomisk drift betyr at alle deler av klubben skal ha tilstrekkelig økonomi til å sikre den aktiviteten en har.

God internkontroll innebærer ryddig og god regnskapsføring, gode interne rutiner inkludert fullmaktsstrukturSikring av fremtidig drift kan gjennomføres ved å ha planer og prognoser for den fremtidige aktiviteten

OPPGAVEFORDELING

Oppgavefordeligen mellom de ulike nivåene i klubben skal være klart definert.

Intet lag kan påføre klubben kostnader som en ikke har fått godkjent i forkant. Tilsvarende gjelder for utvalg. Inntekter kan genereres på alle nivå så lenge det ikke er i strid med klubbens prinsipper eller avtaler.

page21image23376800

konomistyring.png

ULIKE ROLLER I ØKONOMISTYRINGEN

De ulike rollene i klubben vil ha ulike motiver og ansvar.
Hovedstyret har det overordnede ansvaret for at klubben har en god økonomistyring.

Daglig leder utøver de handlinger som er pålagt av styre for å sikre en daglig oppfølging av økonomien til klubben.

Gruppestyrene har ansvar for egen økonomistyring innenfor eget budsjett eller etter tildelt fullmakt fra hovedstyret.

Gruppeleder utøver den daglige oppfølgingen av gruppestyrets økonomi.

Lagsansvarlig følger opp det enkeltes lag økonomi. Laget kan ikke forplikte klubben. Hovedformålet er at laget sikret at en til enhver tid har kontroll på inn og utbetalinger knyttet til lagets aktivitet.

 

GENERELLE PRINSIPPER

FULLMAKTSSTRUKTUR

Klubben benytter en fastsatt fullmaktsstruktur som defineres av styret på et overordnet nivå. Daglig leder kan gi fullmakt videre til gruppene innenfor spesifikke oppgaver.

BUDSJETT

Smørås IL utarbeider en intern kalender («årshjul») for gjennomføring av årets økonomirutiner og alle frister settes i henhold til disse rutinene. Det er økonomiansvarlig/kasserer som følger opp økonomien mellom styremøtene.

Smørås IL utarbeider et budsjett som inneholder alle hovedposter i regnskapet. Budsjettet vedtas på Smørås ILs årsmøte og følges opp av styret gjennom året. Budsjett for de enkelte grupper skal inngå i det sentrale budsjettet som godkjennes av årsmøtet.

For å sikre god økonomistyring registreres budsjettene i regnskapssystemet slik at regnskapet kan sammenlignes med årets budsjett, både overordnet for idrettslaget og på gruppenivå.
For annet halvår erstattes budsjett av en prognose.

Budsjettet skal være realistisk, og det skal ikke gå i underskudd med mindre det kan dekkes av positiv egenkapital.

Ved usikkerhet bruker idrettslaget det beste estimatet som er tilgjengelig på tidspunkt for budsjettarbeidet.

For at Smørås IL til enhver tid skal kunne ha oversikt over at det finnes tilstrekkelig med midler på bankkonto, utarbeider Smørås IL også et likviditetsbudsjett. Likviditetsbudsjettet hjelper Smørås IL å holde orden på kontantbeholdningen gjennom året.

REGNSKAP

Smørås IL er regnskapspliktig, og følger regnskapsloven.

ÅRSREGNSKAP

Årsavslutning skjer den 31.12 hvert år. Smørås ILs årsregnskap inneholder resultatregnskap for hele idrettslaget (inkludert gruppenes årsresultater), en balanseoversikt (eiendeler og gjeld) samt et noteoppsett med relevante opplysninger.

Årsregnskapet er signert av daglig leder og alle styrets medlemmer og fremlegges på Smørås ILs årsmøte i revidert versjon.

Idrettslaget utarbeider også en årsberetning i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet.

 

 

Kalender

Oktober
MTOTFLS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

31.10.2021
Barnehage-fotball

11:00 - 12:00

Slåtthaug

07.11.2021
Smørås-dagen

12:00 - 18:00

Fana Arena

07.11.2021
Smørås-mesterskap i FIFA

12:00 - 17:00

Fana Arena

16.11.2021
Grasrottrener delkurs 1

17:30 - 21:00

Slåtthaug

02.12.2021
Grasrottrener delkurs 2

17:30 - 21:30

Slåtthaug