Smørås IL 2019-03-25 14:44:00

Økonomistyring i Smørås IL

LOVER OG REGLER FOR FOTBALLEN

Smørås har som målsetning å tilpasse seg de regler som er fastsatt av NIF. For økonomi er følgende regler foreslått gjeldende:

Lovnorm for idrettslag:
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

  1. Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.1
  2. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
  3. Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
  4. På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
  5. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.
  6. Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
  7. Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

1 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.

 

ØKONOMISTYRING I SMØRÅS IL

GOD ØKONOMISTYRING

Smørås IL ønsker å ha en god økonomistyring. For klubben betyr dette en sunn økonomisk drift, god internkontroll, å sikre fremtidig drift og danne et god fundament for strategiarbeidet.

Sunn økonomisk drift betyr at alle deler av klubben skal ha tilstrekkelig økonomi til å sikre den aktiviteten en har.

God internkontroll innebærer ryddig og god regnskapsføring, gode interne rutiner inkludert fullmaktsstrukturSikring av fremtidig drift kan gjennomføres ved å ha planer og prognoser for den fremtidige aktiviteten

OPPGAVEFORDELING

Oppgavefordeligen mellom de ulike nivåene i klubben skal være klart definert.

Intet lag kan påføre klubben kostnader som en ikke har fått godkjent i forkant. Tilsvarende gjelder for utvalg. Inntekter kan genereres på alle nivå så lenge det ikke er i strid med klubbens prinsipper eller avtaler.

page21image23376800

konomistyring.png

ULIKE ROLLER I ØKONOMISTYRINGEN

De ulike rollene i klubben vil ha ulike motiver og ansvar.
Hovedstyret har det overordnede ansvaret for at klubben har en god økonomistyring.

Daglig leder utøver de handlinger som er pålagt av styre for å sikre en daglig oppfølging av økonomien til klubben.

Gruppestyrene har ansvar for egen økonomistyring innenfor eget budsjett eller etter tildelt fullmakt fra hovedstyret.

Gruppeleder utøver den daglige oppfølgingen av gruppestyrets økonomi.

Lagsansvarlig følger opp det enkeltes lag økonomi. Laget kan ikke forplikte klubben. Hovedformålet er at laget sikret at en til enhver tid har kontroll på inn og utbetalinger knyttet til lagets aktivitet.

 

GENERELLE PRINSIPPER

FULLMAKTSSTRUKTUR

Klubben benytter en fastsatt fullmaktsstruktur som defineres av styret på et overordnet nivå. Daglig leder kan gi fullmakt videre til gruppene innenfor spesifikke oppgaver.

BUDSJETT

Smørås IL utarbeider en intern kalender («årshjul») for gjennomføring av årets økonomirutiner og alle frister settes i henhold til disse rutinene. Det er økonomiansvarlig/kasserer som følger opp økonomien mellom styremøtene.

Smørås IL utarbeider et budsjett som inneholder alle hovedposter i regnskapet. Budsjettet vedtas på Smørås ILs årsmøte og følges opp av styret gjennom året. Budsjett for de enkelte grupper skal inngå i det sentrale budsjettet som godkjennes av årsmøtet.

For å sikre god økonomistyring registreres budsjettene i regnskapssystemet slik at regnskapet kan sammenlignes med årets budsjett, både overordnet for idrettslaget og på gruppenivå.
For annet halvår erstattes budsjett av en prognose.

Budsjettet skal være realistisk, og det skal ikke gå i underskudd med mindre det kan dekkes av positiv egenkapital.

Ved usikkerhet bruker idrettslaget det beste estimatet som er tilgjengelig på tidspunkt for budsjettarbeidet.

For at Smørås IL til enhver tid skal kunne ha oversikt over at det finnes tilstrekkelig med midler på bankkonto, utarbeider Smørås IL også et likviditetsbudsjett. Likviditetsbudsjettet hjelper Smørås IL å holde orden på kontantbeholdningen gjennom året.

REGNSKAP

Smørås IL er regnskapspliktig, og følger regnskapsloven.

ÅRSREGNSKAP

Årsavslutning skjer den 31.12 hvert år. Smørås ILs årsregnskap inneholder resultatregnskap for hele idrettslaget (inkludert gruppenes årsresultater), en balanseoversikt (eiendeler og gjeld) samt et noteoppsett med relevante opplysninger.

Årsregnskapet er signert av daglig leder og alle styrets medlemmer og fremlegges på Smørås ILs årsmøte i revidert versjon.

Idrettslaget utarbeider også en årsberetning i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet.

 

 

Kalender

November
MTOTFLS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

Aktiviteter

28.11.2019
Guttekveld

19:00 - 21:30

Klubbhuset

03.12.2019
Klubbdommerkurs

18:00 - 21:00

Klubbhuset

25.01.2020
KICK-OFF

09:00 - 16:00

Klubbhuset

25.01.2020
Trener- og lederfest

20:00 - 02:00

Klubbhuset