BEREDSKAPSPLAN FOR

SMØRÅS IL

FOREBYGGING OG AVDEKKING AV SEKSUELLE OVERGREP

OG TRAKASSERING 

 

Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge og avdekke seksuelle overgrep og trakassering mot barn som er tilknyttet Smørås IL (klubben). 

 

Klubbens representanter er våre ledere, trenere og andre som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige medlemmer i vår klubb.

 

Beredskapsplanen skal sikre at:

1. Klubbens representanter har tilstrekkelig kunnskap om seksuelle overgrep og seksuell trakassering mot barn,

2. Klubbens representanter har god kjennskap til de rutiner og prosedyrer som ligger i denne beredskapsplanen,

3. Planen skal skape grunnlag for en åpen dialog om temaet både innad i klubben, men også

mellom våre representanter og foresatte til klubbens utøvere.

4. Planen skal også ivareta de vurderinger som må gjøres etter at et overgrep eller trakassering er meldt.

 

En åpen dialog om seksuelle overgrep mot barn vil skape tryggere rammer for barna, og en

forutsigbar og trygg arena for klubbens representanter med mindre grobunn for ubegrunnet

mistanke.

 

Følgende praksis og rutiner anvendes i Smørås IL

 

Krav til politiattest:

 

1. Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller

ansvarsforhold overfor mindreårige, skal fremvise politiattest. Dette gjelder også på reise og overnatting sammen med barn. 

2. Klubben fører oversikt over hvem som har gyldig politiattest.

 

Kunnskap og øvelser:

 

1. Alle klubbens representanter skal få utdelt og signere denne beredskapsplanen før tiltredelse

i verv som trener, leder, lagleder eller andre oppgaver som innebærer arbeid med barn.

2. Klubben skal regelmessig gi sine representanter faglig oppdatering om temaet seksuelle

overgrep og seksuell trakassering mot barn.

3. Klubbens ledelse skal gjennomføre jevnlige øvelser (1 gang per år) på gjennomføringen av denne

beredskapsplan.  

 

 

Beredskapsgruppe:

 

1. Klubben har en egen ansvarlig beredskapsgruppe for seksuelle overgrep og

trakassering mot barn.

2. Styreleder for klubben er ansvarlig for gruppen. 

 

 Beredskapsgruppen består til enhver tid av:

Nr.

Funksjon

Hvem

1

Beredskapsleder

Styreleder Smørås IL

2

Beredskapsmedlem 1

Daglig leder Smørås IL

3

Beredskapsmedlem 2

Sportslig leder Smørås IL

Utvidelse av beredskapsgruppen kan være aktuelt ved stort omfang av hendelsen eller ulykken. 

Dersom ikke leder av Hovedstyret er tilgjengelig, vil nestleder(e) tiltre som Beredskapsleder. 

Sentrale verv ift en beredskapssituasjon i Smørås IL oppdatert her:

https://www.smoras.no/Smoras-IL/Toppmeny/Kontakt-oss/Hovedstyret.html

https://www.smoras.no/Smoras-IL/Toppmeny/Kontakt-oss/Administrasjonen.html

https://www.smoras.no/Smoras-IL/Toppmeny/Kontakt-oss/Sportslig-utvalg.html

 

 

 

 

Forebyggende arbeid: (Klubbens ansvar)

 

1. Klubben har etiske retningslinjer for sine representanter og andre tilknyttede personer, som

omhandler voksnes relasjoner med barn. 

De etiske retningslinjene skal undertegnes av alle klubbens representanter og personer som

har ansvar for barn i aktiviteter i klubbens regi (for eksempel ledsagere på

reiser/samlinger/turneringer).

2. Klubben skal ha egne etiske retningslinjer for utøvernes oppførsel overfor hverandre.

3. Klubben skal informere utøverne og deres foresatte om denne beredskapsplanen, både ved

sesongstart og på foreldremøter, minimum én gang per år.

4. Denne beredskapsplanen skal være lett tilgjengelig på klubbens hjemmesider

 

 

Ved bekymring: (Gjelder alle)

 

Det er viktig å presisere at dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle

overgrep skal man varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller utøver.

·       Informer representant for beredskapsgruppen - ikke involver andre før etter avtale.

·       Begynn å skrive loggbok - noter observasjoner.

·       Er du usikker; konsulter en av de instanser som er nevnt i denne beredskapsplan. Ikke

vent for lenge.

·       Beredskapsgruppen har ansvaret for å melde bekymringen til barnevern/politi, men du

har en selvstendig varslingsplikt dersom de ansvarlige ikke varsler og du fortsatt mener

det er grunn til å tro at barnet er utsatt for seksuelle overgrep.

·       Ikke still ledende spørsmål til barnet. Som klubbens representanter er dere ikke etterforskere.

·       Lytt til barnet og vis at du tar barnet på alvor. Unngå å styre samtalen. Gjenta utsagn som

barnet kommer med, slik at barnet evt. kan korrigere om du har forstått feil. Noter ned

barnets uttalelser eller annet, etter samtalen.

·       Lov aldri noe du ikke kan holde – man må aldri love barnet taushet om det man får vite

·       Forbered deg mentalt og følelsesmessig på at betroelser kan komme.

 

Hvis akutte overgrep oppstår: (Gjelder alle)

 

Ta kontakt med representant for beredskapsgruppen, som kontakter politiet. Hvis ikke du får kontakt med dem, ta selv kontakt med politiet og forklar situasjonen og følg deres råd.

 

 

Handlingsalternativer ved bekymring: (Klubbens ansvar)

 

1. Trakassering.

Beredskapsgruppen bør avholde separate møter med begge parter. Avhengig av utfallet av

samtalene, må gruppen vurdere om den skal iverksette eventuelle reaksjoner mot

vedkommende som har trakassert, for eksempel oppsigelse, fratakelse av oppgaver,

idrettslige sanksjoner eller politianmeldelse.

 

2. Overgrep

Dersom mistanken gjelder overgrep mot mindreårige bør de foresatte straks informeres og

bør sammen med klubbledelsen bli enige om å anmelde saken til politiet. 

Det er politiet som gjennom avhør og undersøkelser vurderer saken. 

Klubbens ledelse skal ikke selv opptre som etterforskere. Det kan likevel være viktig å følge opp slike saker internt i klubben også under en eventuell rettssak, for å ta vare på andre medlemmer både i støtteapparatet og blant utøvere. Klubben må også vurdere om saken skal anmeldes for idrettens egne domsorganer.

 

 

 

Samtale med utøverne: (Gjelder alle)

 

·       Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. Hemmelighold og uklare meldinger medfører

risiko for rykter og oppkonstruerte historier. Unngå å dele intime detaljer.

·       Gi utøverne rom til å snakke om det de tenker/føler.

·       Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstre vil kunne variere fra utøver

til utøver.

 

Samarbeidspartnere: (beredskapsgruppens ansvar)

 

Beredskapsgruppen skal ha kontakt med én eller flere samarbeidspartnere som har kompetanse på seksuelle overgrep mot barn. En magefølelse på at noe ikke er som det skal, bør diskuteres med noen som har god kompetanse. Det er viktig å søke råd tidlig. Gode samarbeidspartnere bør etableres før en hendelse oppstår. 

 

Barnevern og politi tilbyr veiledning uten at vi har plikt til å oppgi barnets personalia.

I Bergen har vi et eget Barnehus med spesialkompetanse på seksuelle overgrep mot barn. 

Det kan også være lurt å ha etablert en dialog med andre fagpersoner i kommunen, hvor man kan

hente råd. Dette kan for eksempel være, lege, helsestasjon, tannhelsetjeneste o.l.

 

1. Ved mistanke som krever faglig konsultasjon har klubben en avtale med

a. Bergen Kommune – Barnevernvakten                                          Tlf: 55 36 11 80

b. Bergen Sør Politistasjon                                                                      Tlf: 55 91 91 00

c. Statens Barnehus - Bergen                                                                 Tlf: 55 55 69 00

d. Senter Mot Incest og Seksuelle overgrep – SMISO                 Tlf: 55 90 49 90

 

Plikt til å varsle barneverntjenesten har man når «det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i

eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt» (barnevernloven § 6-4). En

magefølelse som kan støtte seg på en enkeltuttalelse, enkelthandling el. er tilstrekkelig for at man

har grunn til å tro.

 

2Bekymringsmeldinger skal meldes til barnevernstjenesten i Fana / Nesttun

 

Tlf: 55 56 17 77

 

Politiet skal varsles i akutte situasjoner. Avvergeplikten følger av straffeloven § 139. Hvis man mener

at det er fare for at barnet mest sannsynlig vil kunne utsettes for (nye) overgrep ved å ikke gripe inn,

er det straffbart å unnlate å varsle politiet.

 

3Akutte situasjoner som krever varsling av politi skal varsles til politiet i Bergen

 

Tlf: 55 55 63 00

 

 

Bergen, 

Dato:………………………………………………

 

 

……………………………………………………....                                                  …………………………………………………………

 

Signatur Styreleder                                                                                    Signatur klubbens representant

Kalender

Januar
MTOTFLS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Aktiviteter

23.01.2022
Barnehage-fotball

11:00 - 12:00

Slåtthaug