Rollebeskrivelser i Smørås IL

I et stort idrettslag er det mange roller som skal fylles, de aller fleste av de viktigste rollene er det frivillige som har ansvar for. Rollebeskrivelser er laget som et verktøy slik at flest mulig av våre frivillige har definerte arbeidsoppgaver hvor klubbens verdier, ambisjoner og rammer blir tydeliggjort.

 

Hovedstyret

 • Mål- og strategiarbeid / rammene for arbeidet i klubben
 • Visjon og verdiarbeid
 • Økonomisk- / og driftskontroll
 • Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller
 • Å følge idrettens lover og representere klubben utad
 • For å legge til rette for at at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere
 • Oppnevne ansvarlig for politiattester
 • Igangsetting av utviklingsprosjekter

Styreleder

 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.
 • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben.
 • Klubbens pressekontakt.
 • Representere klubben utad.
 • Ansvar for oppfølging av daglig leder og den daglige driften.

 Styrets nestleder

 • Stedfortreder for leder.
 • Referent på styremøter
 • Ellers definerte oppgaver, som styremedlemmer.

 Styremedlem og varamedlem

 • Ta del i styrets definerte oppgaver innen mål- og strategiarbeid.
 • Ansvar for klubbens visjon- og verdiarbeid.
 • Legge til rette for gode rammer for hele klubben.
 • Definerte ansvarsområder / oppgaver innen trygge rammer, fair play, jentefotball, guttefotball, marked og økonomi.
 • Representere klubben utad.

Fair play-ansvarlig

Klubbens Fair play-ansvarlig er leder for Fair play-utvalget, og medlem av klubbens hovedstyre. Denne personen skal fungere som bindeleddet mellom styret og utvalget, og koordinere Fair play-tiltakene i klubben.

Overordnede ansvarsområder:

 • Implementere klubbens strategi i praksis.
 • Være bindeledd mellom styret og lagene i Smørås IL.
 • Stå for kommunikasjon med krets og forbund.
 • Se til samarbeid med andre klubber i kretsen, og delta på fellesmøter. 

Praktiske ansvarsområder:

 • Synliggjøre klubbens Fair play-arbeid gjennom nettsidene og sosiale medier.
 • Påse at anlegget har et Fair play-preg.
 • Bistå ved Fair play-kvelder i klubben for spillere/foreldre/trenere.
 • Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.

Rekrutteringsansvarlig

 Mye av arbeidet for å legge til rette for en god start for de aller yngste vil styres og tilrettelegges av klubbens oppstartsansvarlig.

Oppstartsansvarlig skal sørge for informasjon til skoler og barnehager og første trening og informasjonsmøte.

 • Informasjon til barnehager skal sender ut før 17. mai. Oppstart skal skje siste uke i mai.
 • Informasjon til skoler skal deles ut som ranselpost første skoledag. Dette skal skje på Apeltun og Smørås skole.

Oppstartsansvarlig skal også:

 • Være ansvarlig for organisering av første treningsdag med nye spillere.
 • Være ansvarlig for oppstartsmøte med nye foreldre.
 • Være ansvarlig for foreldremøte med nye trenere og lagledere. Her skal informasjon om klubben, retningslinjer, politiattester og treningsplaner deles ut og gjennomgås.

Trenerveileder

I Smørås IL har vi tre trenerveiledere. Robert Hartveit Larsen, Fredrik Horgen Bergsvik og Paal Andre Johannesen har alle gjennomført NFF´s kurs for denne rollen, og utfører trenerveilederoppgavene. Trenerveilederne har flere faste oppgaver og ansvar:

 • Veileder og støttespiller for trenere i klubbens barnegruppe (6-12 år)
 • Være aktiv og synlig på treningsfeltet, og sikre etterlevelse av klubbens Sportsplanergjennom oppfølgingen på feltet.
 • Være medlem i Sportslig utvalg.
 • Ha tett og god dialog med daglig leder og leder av Sportslig utvalg.
 • Være en pådriver og motivator for:
  • Barnefotballkvelden
  • Trenere som ønsker kursing
  • Bruk av Supercoach, som trenerveilederne også er våre superbrukere og veiledere for.

Treneransvarlig

Leder av Sportslig utvalg blitt tildelt en rolle som treneransvarlig. Rollen kan høres lik som trenerveileder, og har på mange måter samme hovedmål. Det er likevel forskjeller i hva disse innebærer, og rollen som treneransvarlig innebærer i større grad en koordinerende og samordnende funksjon. 

Leder for Sportslig utvalg har anledning til å delegere oppgavene internt i utvalget, men kan ikke delegere det formelle ansvaret for gjennomføring og oppfølging.

Treneransvarlig skal som følge av dette:

 • Være ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Planlegge trenerforum, og være ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
 • Sørge for gjennomføring av trenerforum, og sikre at disse gjennomføres i henhold til klubbens Sportsplaner.
 • Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål – være en trener for trenerne.
 • Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Rekruttere nye trenere
 • Lede rekrutteringsforum for nye trenere, med oppstart i august hvert år.

Dommeransvarlig

Dommeransvarlig viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens dommere, trenere, lagledere styre og administrasjon, og med NFF Hordaland.

Dommeransvarlig har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde et tilstrekkelig antall dommere for det antall lag Smørås har.

Rollen innebærer å:

 • Legge til rette for dommerkurs til de som ønsker det.
 • Følge opp disse i kamper, og gi veiledning.
 • Ha ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med NFF Hordaland.
 • Ha ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet – på lik linje med spillerne.
 • Ha ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag – herunder også deltakelse på treningsleir.
 • Heve dommerens status i klubben.
 • Holde klubbens dommerliste oppdatert, og distribuere denne til samtlige lag i Smørås.
 • Besørge informasjon til samtlige klubbdommere angående kommende kurs.
 • Tett kontakt med NFF Hordaland for oppdatert informasjon om lover og regler.
 • Bidra til opprettelse av dommerforum.
 • Invitere klubbdommere til å delta på turneringer i regi av Smørås IL.
 • Ta imot og informere nye dommere som ønsker å bidra for Smørås IL. Sørge for klubbinformasjon, utstyrspakke m.m.
 • Jobbe aktivt for videre rekruttering av nye dommere og kretsdommere.
 • Bidra til å skape et godt faglig miljø for klubbens dommere gjennom faglige og sosiale samlinger i klubbhuset.
 • Bidra til at dommere holder fokus på Fair Play i dommergjerningen.

FIKS- ansvarlig

FIKS står for Fotballens Informasjons- og KommunikasjonsSystem. Her registreres informasjon om klubbens medlemmer, for å sørge for at disse f.eks. lovlig kan delta i kamper, at alle spillere er forsikret, med mer.

FIKS-ansvarlig skal:

 • Stå for brukeradministrasjon, og påse at Smørås til enhver tid har personer i klubben med nødvendige tilganger og rettigheter i FIKS.
  • Klubben skal ha to stk. «klubbadministratorer» med tilhørende rettigheter.
  • Alle lagsansvarlige skal ha tilgang som «klubb-brukere» for å registrere elektroniske kamprapporter.
  • Sørge for brukeropplæring, slik at personer med tilgang til FIKS har nødvendig og riktig kompetanse til å utføre oppgavene som er påkrevd. Dette gjennomføres i samarbeid med NFF Hordaland.
  • Til enhver tid sørge for at alle registreringer og føringer i FIKS blir gjennomført i henhold til NFFs lover.

I FIKS skal FIKS-ansvarlig:

 • Administrere klubbopplysninger.
 • Administrere klubbens lag.
 • Administrere klubbens anlegg.
 • Administrere klubbroller.
 • Registrere klubbens spillere.
 • Registrere lagspåmelding.
 • Godkjenne lagspåmelding.
 • Følge opp elektroniske overganger – amatør med og uten kontrakt.

Klubb-brukerne skal sørge for:

 • Kampadministrasjon.
 • Resultatrapportering.
 • Elektroniske kamprapporter.

Klubbens FIKS-ansvarlig skal se til at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.

Politiattest-ansvarlig

Smørås IL skal til enhver tid ha en egen politiattest-ansvarlig.

Personen skal:

 • Sørge for at alle som har et tillits- eller ansvarsforhold for barn i Smørås IL har godkjent politiattest, i tråd med regelverket til Norges Idrettsforbund.
 • Opplyse nye trenere og lagledere om Smørås ILs rutiner for politiattester.
 • Følge opp klubbens trenere og lagledere basert på egne rutiner for politiattester.
 • Registrere inn bekreftelsesdato på politiattester i medlemsregisteret.
 • Sørge for at alle politiattester fornyes hvert tredje år.

Kvalitetsklubb-ansvarlig

Klubben skal ha en egen Kvalitetsklubb-ansvarlig. Per i dag ligger ansvaret hos daglig leder.

Denne rollen skal være klubbens kvalitetssikrer og fungere som kontaktperson mot NFF Hordaland. Han/hun skal også:

 • Sørge for at kvalitetsklubbarbeidet setter en standard for trener-, leder- og verdiarbeid i Smørås.
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Synliggjøre internt i klubben at Prosjekt Kvalitetsklubb gir anerkjennelse til klubben, og markerer at det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet. 

Daglig leder

Målsettingen med stillingen er å sørge for kontinuitet i driften av Smørås Idrettslag, slik at klubbens medlemmer opplever en kontinuitet i forhold til aktivitet og kvalitet på aktivitetene Smørås IL til enhver tid driver. Stillingen skal sørge for at Smørås IL utvikler seg i tråd med vedtak, måldefinisjoner og retningslinjer fra styret og årsmøtet.

Administrative oppgaver:

 • Korrespondanse, rapportering, offentlige søknader inkl.oppfølgingav offentlige støtte-ordninger.
 • Klubbens daglige kontakt mot NFF Hordaland, Idrettsråd og HIK.
 • Representere klubben i ulike eksterne fora, inkl. Idrett Bergen Sør
 • Bidra til økonomistyringsprosessene.
 • Betale fakturaer og utfakturere.
 • Klubbens medlemsregister.
 • Klubbhus-disponering.
 • Bane-disponering.
 • Personalansvar for andre ansatte.
 • Rapportere til hovedstyret.
 • Forberede og evt. etterarbeid etter hovedstyremøter.

Sportslige oppgaver:

 • Medlem av sportslig utvalg
 • Ansvar for Smørås Akademiet
 • Ansvar for fotballskoler og egne turneringer

Markedsoppgaver:

 • Utarbeide og iverksette markedsplaner og budsjett i samarbeid med markedsansvarlig i klubben, herunder å sørge for jevnlig kontakt og oppfølging av klubbens samarbeidspartnere.
 • Ansvar for klubbens hjemmeside og klubbens bruk på sosiale medier

Kalender

Desember
MTOTFLS
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123

Aktiviteter

13.12.2020
Barnehage-fotball

11:00 - 12:00

Slåtthaug